bài viết chuyên sâu

Những kết quả đạt được trong công tác Cải cách hành chính ở phường Đức Giang trong 5 năm từ 2015-2020
Ngày đăng 12/05/2020 | 11:35  | Lượt xem: 99

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Đức Giang đã phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra. Trong đó, công tác cải cách hành chính(CCHC) gắn với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả đáng ghi nhận .

Ngày 15/10/2015 Quận Ủy Long biên ban hành chương trình 02-CTr/QU về " Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí  việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, phường giai đoạn 2015-2020" Tiếp thu tinh thần  cơ bản Chỉ Thị 02 của Quận ủy, và kế hoạch 321/KH-UBND ngày 6/10/2016 UBND Quận Long biên, UBND phường Đức Giang đã kiện toàn ban chỉ đạo CCHC, xây dựng chương trình công tác hàng tháng, từng năm. Ngày 25/01/2017 UBND xây dựng Kế hoạch số 44/KH-UBND thực hiện chương trình 02 Quận Ủy. Đặc biệt sau khi Kế oạch 63-KH/ĐU của Đảng uỷ phường Đức Giang về xây dựng Mô hình hoạt động một cửa năm 2017 và những năm tiếp theo, UBND đã ban hành nhiều kế hoạch liên quan đến công tác điều hành, tổ chức thực hiện CCHC. Điểm nhấn là kế koạch 30/KH-UBND ngày13/01/2017 về sà soát, kiểm soát thủ tục hành  chính, từ đó điều chỉnh hoặc thay đổi sao cho hiệu quả. Năm 2018 là Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/01/2018 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai cơ quan điện tử, Kế khoạch 63 /KH-UBND  ứng dụng công nghệ thông tin trong cùng ngày 31/01/2018. Đặc biệt ngày 28/5/2018 UBND đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về tổ chức thực hiện mô hình một cửa thân thiệm gần dân theo sự chỉ đạo của UBND Quận Long biên. Có thể khẳng định sau 5 năm, hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện về CCHC, UBND phường đã hoàn thiện đầy đủ theo tinh thần Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên và sự chỉ đạo trực  tiếp của Đảng Ủy phường Đức Giang.  Đây chính là yếu tố quan trọng,  quyết định để công tác CCHC đạt kết quả tốt trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Khen thưởng cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình 02 của QU

Từ khi Chương trình 02/CTr-QU được ban hành, UBND phường đã tăng cường công tác tuyên truyền , phổ biến. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện, do vậy mới dừng ở mức tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung, điều luật, quy định theo nội dung kế hoạch số 321/KH-UBND Quận Long Biên ngày 6/10/2016. Từ năm 2017 trở lại đây, Đài truyền thanh phường tăng cường thời lượng phát, tin bài được đăng trên cổng điện tử

Xây dựng mô hình một cửa thân thiện - Niêm yết công khai TTHC.

Tiếp tục niêm yết văn bản liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) tại phòng" Một cửa" và nhà văn hóa TDP. Ngày 6/7/2017 UBND phường đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND với 30 đại diện cơ quan đơn vị và 120 công dân. Đã có 23 ý kiến trao đổi, đóng góp, chủ yếu là TTHC và tinh thần phục vụ của nhân viên tại bộ phận Một cửa. Năm 201, 10 văn bản, kế hoạch liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành,  thực hiện CCHC đã  được các tổ chức chính tri,  xã hội, đoàn thể, bộ phận chuyên môn. CBCCVC phường nỗ lực tham mưu soạn thảo, thực hiện.

Khen thưởng tập thể có thành tích trong công tác CCHC

Có thể nói 10 kế hoạch là bộ cẩm nang giúp chuyên môn thực hiện hiệu quả công việc CCHC theo Chương trình 02/CTr-QU. Như vậy so với năm 2016, năm 2017 công tác lãnh đạo CCHC phường Đức Giang sâu sát, cụ thể hơn. Do có sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy và sự chỉ đạo chủ động,  kịp thời của UBND đối với từng ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn nên những năm qua công việc CCHC ở phường Đức Giang đã  đạt  được những kết quả toàn diện trên 05 nội dung: Thủ tục hành chính; thể chế hành chính; bộ máy hành chính; tài chính công;  hiện đại hóa nền hành chính . Các nội dung trên liên quan mật thiết, biện chứng với nhau. Cải cách hành chính được xem như là đột phá khẩu do vậy UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/01/2017 về việc rà soát thủ tục hành chính điều chỉnh sao cho tránh gây phiền hà tới nhân dân.  

Khen thưởng cá nhân trong công tác CCHC

5 năm qua UBND đã rà soát 10 lĩnh vực: Nội vụ ,GD&ĐT, thanh tra, tài chính kế toán, tư pháp, văn hóa thông tin, LĐTBXH, địa chính  đô thị, công thương. UBND phường đã bố trí phòng tiếp dân khang  trang  xanh sạch, đẹp thuận  tiện để đồng chí chủ tịch và tư pháp trực tiếp dân. UBND đã nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại phòng một cửa và các phòng làm việc của CBCNV, đoàn thể. Phòng làm việc bố trí cây xanh , gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ theo quy định văn hóa công sở. Toàn bộ không gian phường Đức Giang thực sự " Xanh ,sạch , đẹp ". Tại phòng làm việc trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ được trang bị đầy đủ máy móc, bố hợp trí lý. Cùng với hệ thống văn bản mới về CCHC luôn được cập nhật trên các biểu bàng, phòng "Một cửa" thực sự là nơi tiếp dân gần gũi, thân thiện. Hàng năm bộ phận một cửa tiếp nhân hàng chục nghìn hồ sơ công dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% hồ sơ hành chính được trả kết quả đúng quy trình, đúng hạn. Năm 2017 đã tiếp nhận 20.522 hồ sơ, năm 2018 đã tiếp nhận 14.316 hồ sơ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 99,91% , UBND đã triển khai và trả kết quả TTHC tại nhà cho các đối tường chính sách, người có công. Sau gần 5 năm, đội ngũ CBCC làm việc tại bộ phận  một cửa thực sự  có chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp tốt thân thiện gần dân,  ý thức, trách nhiệm, kỷ luật lao động cao đáp ứng mọi yêu cầu công việc

Thực hiện cải cách- đơn giản hóa TTHC- trao giấy đăng ký kết hôn tại UBND phường.

Cải cách hành chính, hai yếu tố quan trọng là con người và phương tiên, trong đó con người giữ vai trò kiên quyết. Phường Đức Giang hiện tại cả hai yếu tố trên đều đạt chuẩn do vậy công cuộc CCHC đã đạt đươc nhiều kết quả, tỷ lệ hài lòng đối với nhân dân chiếm 100% trong đó đa số là rất hài lòng. Phường Đức Giang được UBND Quận Long biên công nhận là cơ quan Điện tử năm 2019.

Xây dựng phòng làm việc: Xanh - Sạch - Đẹp

Thực hiện trả kết quả TTHC tại nhà cho các gia đình chính sách