bài viết chuyên sâu

Đảng ủy phường Đức Giang thực hiện có hiệu quả Chương trình 01-CTr/QU quận Long Biên giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 53

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU quận Long Biên về "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020" đã được Đảng ủy phường Đức Giang triển khai thực hiện bài bản đạt được những kết quả rõ nét.

Bám sát Chương trình 01-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, Đảng ủy đã đổi mới việc xây dựng nghị quyết, lựa chọn nội dung trọng tâm mới, khó khăn để ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện; giảm số lượng, nâng cao chất lượng văn bản, nghị quyết. Đảng ủy chú trọng nhiều đến phân công nhiệm vụ cùng việc kiểm soát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch. Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua, trước hết tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội hướng về tổ dân phố. Chủ động nắm bắt những điểm nóng, bức xúc dân sinh như công tác quản lý trật tự đô thị, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Nhân dân phản ánh với 33/36 nội dung được giải quyết và định hướng chiếm tỷ lệ 92% góp phần giữ ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Kịp thời nắm tư tưởng cán bộ đảng viên, từ đó tham mưu để Đảng ủy tổ chức các hội nghị học tập quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đảng các cấp. Trong 5 năm qua, các đợt học tập các chỉ thị, nghị quyết nhất là Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có 96,7% đảng viên tham gia, 95% đảng viên viết bài thu hoạch sau mỗi lần học tập nghị quyết; 100% đảng viên của Đảng bộ xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, công khai niêm yết kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình mới tổ chức khen thưởng 15 tập thể, 36 cá nhân. Hàng năm tổ chức kiểm điểm tập thể cấp ủy và đảng viên một cách khoa học, nghiêm túc, sau đó rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa kịp thời.

Công tác tổ chức cán bộ là nội dung thứ hai Đảng ủy phường Đức giang coi trọng triển khai có hiệu quả cao trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy phường thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Trong sinh hoạt cấp ủy mọi vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận dân chủ, quyết định theo tập thể. Cấp ủy không có biểu hiện bè phái, cục bộ mất đoàn kết. Kịp thời bổ sung 05 đồng chí Đảng ủy viên, 01 đồng chí phó bí thư đảng ủy, 06 bí thư chi bộ. Công tác quy hoạch cán bộ đã có nhiều đổi mới. Tổ chức rà soát quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ quận ủy Long biên quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đưa ra quy hoạch 10 đồng chí, bổ sung 09 đồng chí; Ban thường vụ quận ủy Long Biên đã phê duyệt cấp ủy khóa mới 24 đồng chí, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt MTTQ và các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện đúng quy trình cán bộ chủ chốt MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, Đảng ủy phường đã triển khai thực hiên đúng quy trình, có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường đã thành lập mới 06 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, vượt 166% chỉ tiêu quận ủy Long biên giao. Tổ chức bàn giao 04 chi bộ doanh nghiệp, 24 đảng viên Đảng ủy khối doanh nghiệp quận. Đảng ủy luôn chú trọng tới công tác phát triển Đảng viên, trong 5 năm đã kết nạp 71 đảng viên đạt 130% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 84,08%; tỷ lệ chi bộ trực thuộc hàng năm đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt  80%. Năm 2015 Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh, từ năm 2016 đến 2019 Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội dung thứ ba trong Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Đảng ủy phường Đức Giang đó là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, UBKT đã tổ chức kiểm tra, giám sát 159 tổ chức đảng trong đó, Đảng ủy phường kiểm tra 39 lượt 12 đảng viên; giám sát 43 lượt tổ chức đảng, 11 đảng viên - chủ yếu là người đứng đầu cấp ủy. UBKT Đảng ủy kiểm tra 54 lượt tổ chức đảng, 12 lượt đảng viên, giám sát 23 lượt tổ chức đảng 08 lượt đảng viên, giải quyết 02 đơn khiếu nại kỷ luật đảng 100% số chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và trên 80% số chi bộ thực hiện đủ số lượng cuộc kiểm tra , giám sát theo kế hoạch. Các chi bộ kiểm tra 196 lượt đảng viên, giám sát 412 lượt đảng viên chủ yếu là người đứng đầu cấp ủy. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ theo quy định.

Có thể khẳng định nhiệm kỳ 2015- 2020 chương trình 01-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên đã được Đảng ủy phường Đức Giang triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao toàn diện về mọi mặt. Hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố luôn được củng cố, kiện toàn ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phương thức lãnh đạo Đảng ủy phường đã có sự đổi mới. Điểm nhấn là lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, để ban hành nghị quyết chuyên đề, chú trọng khâu kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết. Do vậy bộ máy chính quyền phường Đức Giang đã không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành khoa học, thực hiện đồng bộ vì sự phát triển của địa phương, đáp ứng lòng mong đợi và tin tưởng của nhân dân.