chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
130-KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 25/10/2018
201/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 25/10/2018
362/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018 25/10/2018
128-KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018 25/09/2018
184/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 25/09/2018
127 - KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018 27/08/2018
số 170/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018 24/08/2018
159/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 25/07/2018
125-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 24/07/2018
123-KH/ĐU KH nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2018 25/06/2018
149/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018 25/06/2018
122 - KH/ĐU KH nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2018 24/05/2018
139/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018 24/05/2018
120 - KH/ĐU Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2018 27/04/2018
124/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 26/04/2018
107/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai mô hình phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn phường Đức Giang năm 2018 30/03/2018
119 - KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 27/03/2018
102/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 23/03/2018
112 - KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 26/02/2018
83/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 23/02/2018