thông tin tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Long Biên
 | Lượt xem: 115

Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGQU “Hướng dẫn công tác tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên”, một số nội dung trọng tâm của hướng dẫn như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình số 08 - CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Thành phố, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Thủ đô và quận.

- Làm cho Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng, hành động trong chỉ đạo và thực hiện chủ trương của Thành phố; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương cải cách hành chính trên địa bàn; tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố, quận.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, góp phần tích cực vào việc tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động của người dân, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hà Nội “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”. Đồng thời, phản ánh kịp thời, trung thực quá trình thực hiện cải cách hành chính, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền

Nội dung:

- Quán triệt, phổ biến chủ trương, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng  vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị định số 16/2015/NĐ -CP ngày 14/02/2015 của chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”; Quyết định số 31/2017/QĐ - TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần”; Quyết định số 1847/QĐ - TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT - BTC - BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ: Tài chính - Nội vụ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước”. Trọng tâm tuyên truyền gắn với tổng kết Nghị quyết số 30c/NQ - CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, tổng kết Chương trình số 08 - CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phụ vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị, Kết luận của Thành ủy, các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

- Kịp thời thông tin các mô hình mới của Hà Nội như: Đề án thí điểm mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên; Đề án sắp xếp các đơn vị cấp xã sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội…Chú trọng tuyên truyền về việc thực hiện chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội.

- Thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Tuyên truyền trực quan về cải cách hành chính, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương người tốt - việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong cải cách hành chính, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

- Tăng cường chuyên mục, chuyên trang, số lượng và chất lượng tin, bài về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố.

- Phản ánh quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính: Thông tin, tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch cùng với quy định về chế độ, chính sách. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện.

- Nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh kiến nghị loại bỏ thủ tục hành chính, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, phát hiện tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính; có biện pháp đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, kích động Nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện cải cách hành chính.

Hình thức

- Tuyên truyền thông qua Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử, tài liệu tuyên truyền, hệ thống truyền thanh phường.  Thông qua sinh hoạt chi bộ, hội họp của MTTQ và các tổ chức thành viên, của khu dân cư, tổ dân phố.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của cải cách hành chính; đưa việc thực hiện cải cách hành chính là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cấp ủy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn xem chi tiết tại đây