thông tin tuyên truyền

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870-22/4/2020)
 | Lượt xem: 73

Ngày 20/4/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGQU về tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870-22/4/2020), một số nội dung trọng tâm của hướng dẫn như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

 - Làm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn quận nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và Nhân dân ta.

 - Củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 - Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, với quy mô, hình thức phù hợp, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua, sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đơn vị, địa phương, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV.

2. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp cơ sở, các ngành, địa phương.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn xem chi tiết tại đây