thông tin tuyên truyền

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
 | Lượt xem: 42

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Luật Tiếp công dân: xem chi tiết tại đây