thông tin tuyên truyền

Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân
 | Lượt xem: 43

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tiếp công dân.

Luật tiếp công dân: xem chi tiết tại đây.