thông tin tuyên truyền

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2019 – 2024: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả
 | Lượt xem: 45

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức vào ngày 24 – 25/7/2019 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô với sự tham dự của 330 đại biểu chính thức

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức vào ngày 24 – 25/7/2019  tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô với sự tham dự của 330 đại biểu chính thức.  Đại hội diễn ra vào thời điểm Thành phố đang nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2014-2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào dự thảo Điều lệ và Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và tại đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.

Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và được Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hướng ứng tích cực. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là dịp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI (2014-2019) đã qua đi với nhiều dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Mặt trận các cấp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2019.

Cán bộ, Đảng viên và nhân dân phường lao động làm sạch đường phố chào mừng
Đại Hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 -2024

Với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả” Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 -2024 sẽ hướng tới mục tiêu: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.