thông tin tuyên truyền

Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
 | Lượt xem: 48

Ngày 21/5/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTGQU về Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

heo đó, công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tập trung vào các nội dung:

1. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT): Quyết định số 172/2007/QĐ - TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 66/2014/NĐ - CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 6066/BNN-TCTL ngày 17/7/2016 để làm cơ sở cho công tác quản lý, Nghị định số 94/2014/NĐ - CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 03/CT - TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ - TTg ngày 18/02/2016 để làm cơ sở quản lý và chống lũ, … Trọng tâm tuyên truyền là Chỉ thị số 06/CT - UBND, ngày 10/4/2019 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Kế hoạch số 29 - /KH - PCTT & TTKN, ngày 24 tháng 4 năm 2019 kế hoạch của UBND Quận triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

2. Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo trong công tác PCTT của Thành phố là chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra; tuyên truyền kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố, của Quận và các phường, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê để Nhân dân biết (danh sách các trọng điểm, vị trí xung yếu và úng ngập gửi kèm).

3. Tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, bổ túc những kiến thức cơ bản, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập; về tính chất, diễn biến bất thường của mưa, lũ, bão; vận động, tổ chức hướng dẫn cho Nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức tập huấn, hiệp đồng, thực hành triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão gây ra ngay từ đầu.

4. Tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền quận, phường trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều. Kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi... từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn vị ở ven đê.

5. Biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố đê điều, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập…; đồng thời, phê phán những đơn vị, địa phương làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập.

Đồng thời, hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng như: thông qua sinh hoạt chính trị, đoàn thể; qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên: vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tham gia công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương, đơn vị; qua Cổng thông tin Quận, Phường, Bản tin nội bộ quận, hệ thống đài truyền thanh 14 phường; tuyên truyền cổ động trực quan: xây dựng các panô, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền tại những nơi trọng điểm.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây