thông tin tuyên truyền

Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị: "Chiếc Sàng" của Đảng
 | Lượt xem: 179

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Cùng với đó, Bác cũng chỉ rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt coi trọng việc duy trì kỷ luật, nghiêm túc sàng lọc cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất.

Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, những năm qua, Đảng ta luôn làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng, gắn liền với sàng lọc, kỷ luật đảng viên. Theo số liệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tính đến hết năm 2017, cả nước có hơn 4,9 triệu đảng viên. Từ năm 2011 đến 2017, toàn Đảng kết nạp được 1.461.701 đảng viên. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, Đảng đã đưa ra khỏi đội ngũ bằng hình thức xóa tên 50.938 đảng viên, trong đó có 12.499 đảng viên bị kỷ luật khai trừ. Riêng năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 4.000 tổ chức đảng và hơn 17.000 đảng viên… Nhận rõ thực tế đó, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, chỉ rõ: Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên.

“Con sâu làm rầu nồi canh” – vẫn còn có những tổ chức đảng do “chạy theo thành tích” trong phát triển Đảng, vì “nể nang”, muốn tạo điều kiện cho “người thân quen”, có động cơ không đúng đắn khi vào Đảng nên nôn nóng dẫn đến việc bỏ qua, xem nhẹ những quy định, quy trình kết nạp đảng viên. Một số tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị vùng trung tâm, có đủ điều kiện đề ra tiêu chuẩn kết nạp Đảng cao hơn so với quy định, nhằm chọn cho Đảng những người giỏi về tài năng, sáng về đạo đức nhưng vẫn “cào bằng”, thậm chí còn “hạ thấp tiêu chuẩn” để nhanh đưa quần chúng của mình vào Đảng… Kết quả, sau khi kết nạp, đảng viên mới thiếu gương mẫu, chưa được quần chúng tin tưởng; thậm chí gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều tổ chức cơ sở đảng mất sức chiến đấu một phần do kết nạp những đảng viên chưa đủ tiêu chuẩn, biết đúng không ủng hộ, thấy sai không dám đấu tranh. Hậu quả lâu dài sẽ làm cho Đảng giảm sút khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu, thậm chí có thể dẫn đến làm biến chất, làm tan rã Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Nhận rõ những tồn tại đối với công tác kết nạp, giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đảng viên, nên việc ban hành Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là “chiếc sàng” của Đảng, để chọn ra những đảng viên tốt.

Ngày 5/4/2019, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 184-KH/QU về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. theo đó, quận sẽ nâng cao nhận thức về công tác kết nạp đảng, trong đó, tuyên truyền, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, các cấp các ngành trong công tác kết nạp đảng từ khâu lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đặc biệt vai trò của cấp ủy đảng trong việc giới thiệu và quyết định kết nạp đảng, đảm bảo đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, chặt chẽ về trình tự, thủ tục; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triên đảng; vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc phát hiện, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh thông tin tuyên truyền nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đến các tổ chức và cá nhân, nhất là các tố chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thực hiện đồng bộ đầy đủ trình tự các bước phát triển Đảng, bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn kết nạp Đảng; Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các bước trình tự, thủ tục kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo đảng viên mới kết nạp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Công tác quản lý đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện sinh hoạt đảng và đóng đảng phí. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá xếp loại chất lượng đối với đảng viên hằng năm; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên theo hướng dẫn của cấp trên. Ngoài ra, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng phát hiện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.