thông tin tuyên truyền

Nâng cao vai trò và vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn quận
 | Lượt xem: 163

Với phương châm hoạt động: Mặt trận vận động, chính quyền và nhân dân hành động, đảm bảo "gần dân, sát dân, nghe dân nói, làm cho dân tin" hệ thống MTTQ từ quận tới cơ sở đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn quận.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây