thông tin tuyên truyền

Danh sách công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn phường Quý II/2017
 | Lượt xem: 289

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn phường Quý II/2017

UBND phường Đức Giang công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương trên địa bàn phường Quý II/2017 như sau:

- Các cơ sở thuộc thẩm quyền Thành phố quản lý: Danh sách kèm theo

- Các cơ sở thuộc thẩm quyền Quận quản lý: Danh sách kèm theo

- Các cơ sở thuộc thẩm quyền Phường quản lý: Danh sách kèm theo