thông tin tuyên truyền

Một số quy định về phòng cháy và chữa cháy
 | Lượt xem: 118

Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013 quy định:

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.