thông tin tuyên truyền

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) trên lĩnh vực quy hoạch - đô thị

 | Lượt xem: 120
Nhiệm kỳ qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được chú trọng và có chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Tập trung hoàn thành và trình Thủ tướng...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về văn hóa

 | Lượt xem: 117
Năm năm qua, lĩnh vực văn hóa của Thủ đô tiếp tục phát triển; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận. Văn hóa tiếp tục phát triển, một số mặt chuyển biến tích cực;...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về an ninh- quốc phòng và hoạt động đối ngoại

 | Lượt xem: 125
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô được giữ vững, quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường. Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về xây dựng nông thôn mới

 | Lượt xem: 124
Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố 5 năm qua đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân Thủ đô được cải thiện và ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng nông thôn mới được...

Kết quả hoạt động của hệ thống chính trị, MTTQ và tổ chức đoàn thể xã hội các cấp thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2010-2015)

 | Lượt xem: 130
Năm năm qua, hệ thống chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ngày càng vững mạnh, hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động được nâng lên. Hệ thống tổ chức...

Nhìn lại 30 năm đổi mới ở thủ đô

 | Lượt xem: 144
Ba mươi năm qua (1986-2016), trải qua nhiều biến động phức tạp về tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, đấu tranh làm thất bại những âm mưu thủ đoạn chống phá quyết liệt của các thế lực...

Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội (2010-2015) về an sinh xã hội

 | Lượt xem: 123
Nhiệm kỳ 2010-2015, An sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội luôn được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từn bước được nâng cao. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có...

Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở

 | Lượt xem: 116
Theo nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường, việc bồi thường về đất khi nàh nước thu hồi đất ở, sẽ...

Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền

 | Lượt xem: 132
Theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường, Đối với việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu...

Một số quy định về bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 | Lượt xem: 134
Theo nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ và thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường, bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng...