thông tin tuyên truyền

Sáu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng

 | Lượt xem: 123
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20/01 đến ngày 28/01/2016

 | Lượt xem: 102
Đại hội đại biểu diễn ra toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 28/01/2016 (ngày 20/01/2016 diễn ra phiên trù bị, khai mạc chính thức vào ngày 21/01/2016),...

Kết quả công tác dân số- KHHGĐ quận Long Biên năm 2015

 | Lượt xem: 166
Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015, năm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ...

Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020

 | Lượt xem: 119
Nâng cao chất lượng Dân số là công việc của toàn xã hội và cần phải có một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ kiên trì, cần có sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành thực hiện của các cấp...

Quận Long Biên triển khai đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020"

 | Lượt xem: 103
Nâng cao chất lượng dân số là công việc của toàn xã hội và cần có một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ kiên trì, cần có sự chỉ đạo cảu các cấp ủy đảng, sự điều hành thực hiện của các cấp chính...

Một số nội dung của luật căn cước công dân

 | Lượt xem: 120
Luật căn cước công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ  ngày 01/01/2016. Luật căn cước...

Quận Long Biên tổng kết đề án " Tăng cường công tác quản lý- đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn quận"

 | Lượt xem: 113
Long Biên là quận trung tâm, nằm ở cửa ngõ phía bắc của Thủ đô, trên địa bàn hiện còn 84 di tích: 34 chùa, 36 đình, 14 đền, miếu... Số di tích đã xếp hạng là 55 chiếm tỷ lệ 65,4% trong đó có 34 di...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

 | Lượt xem: 120
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12 đến ngày 19/01/2011, tại trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là: "Tiếp tục nâng cao...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

 | Lượt xem: 101
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18/12/1986. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

 | Lượt xem: 119
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội từ  ngày 24 đến ngày 27/6/1991. Dự Đại hội có 1176 đại biểu đại diện cho trên 2,1 triệu đảng viên ở...