thông tin tuyên truyền

Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

 | Lượt xem: 116
Đây là nội dung của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 để thực hiện điều 110 Hiến pháp năm 2013, theo đó quy định 4 nội dung sau. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của chính quyền địa phương của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

 | Lượt xem: 106
Đây là nội dung mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015( thay thế cho luật tổ chức HDDND và UBND năm 2003), theo đó quy định 3 nội dung sau: Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân

 | Lượt xem: 129
Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có những điểm mới cơ bản sau đây. Thông tin chi tiết: ...

Hiệu lực và triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

 | Lượt xem: 122
Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định các nội dung sau đây: Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Luật quy hoạch đô thị năm 2009 theo hướng bỏ nội dung quy định về cấp quản lý...

Những nội dung cơ bản và những điểm mới về cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân

 | Lượt xem: 100
Kế thừa các nội dung hợp lý của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 bổ sung những điểm mới nhằm quy đinh chi tiết hơn về tổ chức và hoạt động của HĐND,...

Những nội dung cơ bản và những điểm mới về cơ cấu tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân nhân dân

 | Lượt xem: 123
Kế thừa các nội dung hợp lý của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 205 bổ sung những điểm mới nhằm quy định chi tiết hơn về số lượng, cơ cấu thành viên...

Quận Long Biên triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2016

 | Lượt xem: 106
Ngày 12/01/2016, UBND quận Long Biên đã triển khai kế hoạch số 44/KH-UBND về công tác ATTP quận Long Biên. Theo kế hoạch, công tác đảm bảo ATTP quận Long Biên năm 2016 tập trung mục tiêu nâng cao...

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ hội

 | Lượt xem: 97
Để bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội Xuân năm 2016, đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực hiện 10 nguyên tác như sau: Thông tin chi tiết: Xem...

Kết quả triển khai các hoạt động cao điểm trong bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016

 | Lượt xem: 113
Thực hiện kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 18/12/2015 của UBND quận Long Biên và chỉ đạo đồng chí trưởng ban chỉ đạo ATTP quận về triển khai các hoạt động cao điểm nhằm đảm bảo ATTP trong dịp tết...

Kết quả nổi bật phong trào thi đua quận năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm 2016

 | Lượt xem: 98
Quán triệt  sâu sắc chỉ đạo của TW và thành phố về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, năm 2015 Quận đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua và đánh...