thông báo

Thông tin lãnh đạo UBND phường Đức Giang theo mô hình Chính quyền đô thị
Ngày đăng 02/07/2021 | 16:16  | Lượt xem: 548

Kể từ ngày 1/7/2021, Thành phố Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại các phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Theo đó, UBND phường Đức Giang làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công chức làm việc tại UBND phường sẽ thuộc biên chế công chức do UBND quận Long Biên quản lý.

Tại Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã bổ nhiệm đồng chí Lương Hồng Điệp giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Đức Giang, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/7/2021.

Tại Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thuần giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/7/2021.

Tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã bổ nhiệm đồng chí Cồ Văn Huế giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/7/2021.