Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2020

 | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2020

 | Lượt xem: 5
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2020

 | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 7/2020

 | Lượt xem: 4
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 7/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 6/2020

 | Lượt xem: 4
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 6/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 5/2020

 | Lượt xem: 2
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 5/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 4/2020

 | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 4/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

 | Lượt xem: 86
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

 | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

 | Lượt xem: 79
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020