Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

 | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

 | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

 | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

 | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

 | Lượt xem: 110
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

 | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

 | Lượt xem: 91
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

 | Lượt xem: 86
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

 | Lượt xem: 97
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019