Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

 | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

 | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

 | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

 | Lượt xem: 72
Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

 | Lượt xem: 138
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

 | Lượt xem: 135
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

 | Lượt xem: 109
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

 | Lượt xem: 106
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

 | Lượt xem: 117
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 86
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019