Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2021

 | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2020

 | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2020

 | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2020

 | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2020

 | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2020

 | Lượt xem: 32
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 7/2020

 | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 7/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 6/2020

 | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 6/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 5/2020

 | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 5/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 4/2020

 | Lượt xem: 10
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 4/2020