Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 4/2022

 | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 4/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 3/2022

 | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 3/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 02/2022

 | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 02/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 01/2022

 | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 01/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 12/2021

 | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 12/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 11/2021

 | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 11/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 10/2021

 | Lượt xem: 127
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 10/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 09/2021

 | Lượt xem: 502
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 09/2021

Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ

 | Lượt xem: 2299
Đảng ủy phường Đức Giang Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 07/2021

 | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 07/2021