Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

 | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

 | Lượt xem: 32
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

 | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

 | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

 | Lượt xem: 96
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

 | Lượt xem: 103
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

 | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

 | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

 | Lượt xem: 87
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019