Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

 | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

 | Lượt xem: 16
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

 | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2020

Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

 | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của bí thư ĐU phường năm 2020

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

 | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 12/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

 | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 11/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

 | Lượt xem: 68
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 10/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

 | Lượt xem: 68
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 9/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

 | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 8/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019