Hoạt động khối chính quyền

Ủy ban nhân dân phường Đức Giang tổ chức tuyên truyền Luật tiếp công dân, luật khiếu nại, và luật tố cáo.
Ngày đăng 13/09/2019 | 16:30  | Lượt xem: 127

Sáng ngày 13/9/2019 tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao, phường Đức Giang tổ chức tuyên truyền Luật tiếp công dân, luật khiếu nại, và luật tố cáo.

Dự hội nghị và làm báo cáo viên có tiến sỹ Lê Thị Hoa - Giảng viên khoa nhà nước và pháp luật học viện hành chính quốc gia; đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND, các đồng chí trong thường trực Hội đồng nhân dân, UBMTTQ, các trưởng ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường.

 Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND quán triệt mục đích, yêu cầu kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND phường Đức Giang về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Đức Giang năm 2019. UBND tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo 

Tại hội nghị tiến sỹ Lê Thị Hoa - Giảng viên khoa nhà nước và pháp luật học viện hành chính quốc gia đã truyền đạt về các nội dung của ba bộ luật, Luật tiếp công dân, luật khiếu nai và Luật tố cáo. Tiến sỹ nhấn mạnh các điểm quan trọng nêu ra trong luật và hướng dẫn các đại biểu dự hội nghị áp dụng thực thi nhiệm vụ tại cơ sở.

Sau khi tuyên truyền các điểm mới của ba bộ luật và các nội dung quan trọng Tiến sỹ Lê Thị Hoa - Giảng viên khoa nhà nước và pháp luật học viện hành chính quốc gia đề nghị các tổ dân phố bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương, Thành phố và của Quận, các Chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL, kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật, Luật mới ban hành. Đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng đim, có sự kết hợp, lồng ghép việc thực hiện các Chương trình, Đề án khác có liên quan, phù hợp đi tượng, địa bàn; kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin theo xu hướng hiện đại trong hoạt động PBGDPL; hướng công tác PBGDPL về cơ sở. UBND phường gắn công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của phường và khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động được sự tham gia, phi hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở.   

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND phường tin tưởng rằng với những thông tin báo cáo cáo viên đã truyền đạt, các tổ dân phố làm tốt công tác hòa giải góp phần thành công trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của địa phương.