CÔNG TÁC ĐẢNG - HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2021
Ngày đăng 23/07/2021 | 15:06  | Lượt xem: 50

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2021

LỊCH TIẾP DÂN THÁNG 3 NĂM 2021

LỊCH TIẾP DÂN CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND

TUẦN

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO

TIẾP DÂN

THỜI GIAN

TIẾP DÂN

THÀNH PHẦN CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tuần 9

03/3/2021

Đ/c Phan Việt Hưng –BT ĐU

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Phạm Thị Huyền

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 10

19/3/2021

Đ/c Phan Việt Hưng –BT ĐU

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Phạm Thị Huyền

Phòng tiếp dân

Đ/c Nguyễn Thị Lan Huyên-PCTHĐND

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 11

17/3/2021

Đ/c Phan Việt Hưng –BT ĐU

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Phạm Thị Huyền

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 12

24/3/2021

Đ/c Phan Việt Hưng –BT ĐU

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Phạm Thị Huyền

Phòng tiếp dân

Đ/c Nguyễn Thị Lan Huyên-PCTHĐND

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 13

31/3/2021

Đ/c Phan Việt Hưng –BT ĐU

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Phạm Thị Huyền

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

LỊCH TIẾP DÂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

TUẦN

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO

TIẾP DÂN

THỜI GIAN

TIẾP DÂN

THÀNH PHẦN CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tuần 9

01/3/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 10

08/3/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 11

15/3/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 12

22/3/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 13

29/3/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

*Ghi chú:  - Nếu đ/c Chủ tịch UBND có việc đột xuất thì sẽ phân công đ/c phó chủ tịch tiếp thay.