CÔNG TÁC ĐẢNG - HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2021
Ngày đăng 23/07/2021 | 14:59  | Lượt xem: 37

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2021

LỊCH TIẾP DÂN THÁNG 02 NĂM 2021

LỊCH TIẾP DÂN CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND

TUẦN

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO TIẾP DÂN

THỜI GIAN TIẾP DÂN

THÀNH PHẦN CÁN BỘ

TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tuần 5

03/02/2021

Đ/c Phan Việt Hưng –BT ĐU

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Phạm Thị Huyền

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 6

Nghỉ tết âm lịch

 

 

 

 

Tuần 7

Nghỉ tết âm lịch

 

 

 

 

Tuần 8

24/02/2021

Đ/c Phan Việt Hưng –BT ĐU

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Phạm Thị Huyền

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

LỊCH TIẾP DÂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

TUẦN

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO TIẾP DÂN

THỜI GIAN TIẾP DÂN

THÀNH PHẦN CÁN BỘ

TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Tuần 5

01/02/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 6

08/02/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

Tuần 7

Nghỉ tết âm lịch

 

 

 

 

Tuần 8

22/02/2021

Đ/c Lương Hồng Điệp – CT UBND

Sáng: 8h00 – 11h30

Đ/c Nguyễn Thị Trang - CB TP

Phòng tiếp dân

Chiều: 13h30 – 16h30

*Ghi chú:  - Nếu đ/c Chủ tịch UBND có việc đột xuất thì sẽ phân công đ/c phó chủ tịch tiếp thay.