CÔNG TÁC ĐẢNG - HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Một số kết quả trong công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 phường Đức Giang
Ngày đăng 19/07/2021 | 08:56  | Lượt xem: 100

Thực hiện Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND quận Long Biên về thực hiên công tác cải cách hành chính nhà nước và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/QU năm 2021, UBND phường Đức Giang đã kịp thời triển khai hệ thống các văn bản liên quan đến Cải cách hành chính (CCHC) và kỷ cương hành chính. Công tác CCHC phường Đức Giang 6 tháng đầu năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu năm 2021, UBND đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai CCHC. Trong  tháng 1, đầu tháng 2, UBND phường đã ban hành, triển khai 08 kế hoạch và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa phường như: Kế koạch 12/KH-UBND ngày 15/01/2021 về áp dụng duy trì cải tiến, công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015; số 34/KH-UBND ngày 27/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 35/KH-UBND về tuyên truyền thực hiện kỷ cương hành chính; số 35/KH-UBND về kiểm tra công vụ kỷ cương hành chính; số 38/KH-UBND về ứng dụng CNTT và thực hiện mô hình cơ quan điện tử; kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 9/2/2021 tuyên truyền thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tinh thần chung trong công tác chỉ đạo CCHC là tập trung chỉ đạo xây dựng nội dung các kế hoạch theo biểu ngang, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động đổi mới và phát triển". Để có kết quả tốt trong công tác CCHC, UBND phường đã coi trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử, tại các cuộc họp UBND, TDP. Tập trung nhiều vào những văn bản liên quan đến CCHC; hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình "Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện gần dân". 6 tháng qua, UBND phường thực hiện nghiêm túc các quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ trong tất cả các lĩnh vực đang thực hiện. UBND phường đã thực hiện niêm yết công khai 17 Quyết định về TTHC tại bộ phận một cửa. Đây là những quyết định của UBND thành phố Hà Nội hoặc của UBND quận Long Biên về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội mà nhân dân luôn quan tâm như số 5039/QĐ-UBND của UBND thành phố về Giáo dục mầm non; số 6565/QĐ-UBND của UBND quận về quản lý đô thị; số 5673/QĐ-UBND của UBND thành phố về Lao động TBXH. Bên cạnh đó UBND tiến hành kiểm soát rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, thực hiện công khai bộ phận một cửa đảm bảo kịp thời đúng quy định. Gồm 174 TTHC trên nhiều lĩnh vực như: Nội vụ, GD&ĐT, LĐTB, Tư pháp, VHTT, MTĐT, Tài chính-kế toán, Thanh tra, Nông nghiệp, Công thương,... Tất cả các thủ tục, biểu mẫu hành chính được niêm yết rõ ràng đầy đủ, chính xác đúng thời gian quy định, công khai tại bộ phận một cửa phường giúp cho tổ chức, cá nhân dễ thực hiện khi cần thiết. 6 tháng UBND phường Đức Giang giải quyết 3.543 hồ sơ trong đó tại phường 3.501; hồ sơ liên thông 42 đạt 100%. Không có hồ sơ quá hạn thực tế với công dân. Tỷ lệ hồ sơ đánh giá hài lòng đạt 100%. Tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 ,4 là 704 (mức 3) hồ sơ do công dân và dịch vụ công nhập đạt 100%. Trả kết quả tai nhà 31 hồ sơ chiếm 0,9%. Song song với thực hiện CCHC, UBND phường tích cực cải cách, tổ chức bộ máy hành chính, tuân thủ các quy định, bố trí biên chế đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND phường về phân công nhiệm vụ công chức, viên chức LĐHĐ làm việc tại phường. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của phường, UBND coi trọng việc rà soát, phân công đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng vị trí, việc làm chức năng nhiệm vụ. Việc bố trí phó chủ tịch Hội phụ nữ kiêm nhiệm công việc của Đài truyền thanh; một phó chủ tịch Mặt trận kiêm nhiệm chủ tịch Hội chữ thập đỏ, không chỉ tinh giản biên chế theo Đề án 15-ĐA-QU của Quận ủy mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ CBCC. UBND tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Phương châm "3 theo, 5 rõ", chủ đề công tác năm "Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" của quận Long Biên được triển khai có hiệu quả. Đến nay đội ngũ CBCCVC, người lao động chủ động, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử. Chưa xảy ra trường hợp vi phạm phải nhắc nhở. Năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của CBCC cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật được nâng cao. Thực hiện kế hoạch 113/KH-UBND ngày 23/2/2021 của UBND quận Long Biên về thực hiện công tác đào, bồi dưỡng CBCC năm 2021, UBND phường đã tiến hành rà soát trên cơ sở nhu cầu thực tế, lập danh sách CBCC tham gia các lớp tập huấn, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn do quận, thành phố tổ chức. Trong công tác quản lý CBCC, LĐHĐ, UBND thực hiện nghiêm túc đánh giá xếp loại, khen thưởng theo quy định đúng tiến độ về thời gian. 6 tháng đầu năm 2021 UBND đã biểu dương, khen thưởng 08 lượt CBCC, LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hạ xếp loại thi đua 05 CB từ hoàn thành xuống hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị UBND quận nâng lương 02 trường hợp đến thời hạn 01 nâng lương trước thời hạn, 01 người nâng phụ cấp thâm niên quân sự. UBND đã ra quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 27/1/2021 về ứng dụng CNTT thực hiện cơ quan điện tử phường năm 2021; 100% CBCC, LĐHĐ sử dụng hộp thư điện tử; 100% văn bản phát hành được thực hiện trên phần mềm điều hành tác nghiệp; 95% trao đổi văn bản điện tử với các đơn vị khác. Sáu tháng qua, cổng thông tin điện tử phường đăng 96 tin 29 bài chuyên sâu, cổng thông tin điện tử quận đã đăng 14 tin 06 bài chuyên sâu. UBND phường ban hành Kế hoạch, quyết định về việc áp dụng duy trì, cải tiến; kiện toàn Ban chỉ đạo gồm 09 thành viên; công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 -2015.

Có thể khẳng định 6 tháng đầu năm 2021, UBND phường Đức Giang đã kịp thời triển khai hiệu quả hệ thống văn bản liên quan đến thực hiện CCHC, kỷ cương hành chính; cơ bản các nội dung công việc hoàn thành theo tiến độ và kế hoạch. Sáu tháng cuối năm 2021, UBND phường tiếp tục phát huy hơn nữa thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm còn lại để dựng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng chuyên nghiệp hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập.